Sjúkradagpeningar

Frá 1. maí 2013 miðast upphæð dagpeninga við 100% af meðaltali heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af síðustu 6 mánuði fyrir veikindi, slys eða launataps vegna umönnunar, að hámarki kr. 900.000.
Heimilt er að miða við 12 mánaða tímabil hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á tímabilinu.

Greiðslur frá Tryggingastofnun koma til viðbótar greiðslu úr sjúkrasjóði.

Heimilt er að fjárhæð dagpeninga taki mið af iðgjaldsprósentu ásamt veikinda- og slysaréttarákvæðum viðkomandi kjarasamnings.

Missi sjóðfélagi atvinnuleysisbætur vegna veikinda á hann rétt á dagpeningum úr sjúkrasjóði að sömu upphæð og atvinnuleysisbætur.

Tímalengd dagpeningagreiðslu
Dagpeningar vegna launataps sjóðfélaga eru greiddir í allt að 150 daga eða í 5 mánuði á hverju 12 mánaða tímabili.(Tók gildi 14.09.18)

Dagpeningar vegna umönnunar barna og maka greiðast í allt að 90 daga frá þeim tíma talið sem sjóðfélagi hefur verið launalaus í 10 daga og eru þá greiddir frá fyrsta degi launamissis.

Samanlagður fjöldi daga sbr. ofangreint getur þó ekki verið meiri en 150 dagar á 12 mánaða tímabili.
Hafi réttur verið fullnýttur endurnýjast hann þegar iðgjald hefur verið greitt í 12 mánuði.
Heimilt er að greiða dagpeninga vegna meðferðar við áfengis- og/eða fíkniefnasýki í sama dagafjölda og meðferð stendur yfir.

Við sérstakar aðstæður t.d. ef sjóðfélagi missir vinnu sína vegna þess að hætt er að starfrækja viðkomandi vinnustað af óðviðráðanlegum ástæðum og hann á ekki bótarétt annars staðar er heimilt að greiða sjóðfélaga dagpeninga í allt að 90 daga.

Hvenær greiðast dagpeningar ekki?

Dagpeningar greiðast ekki þegar bótaskylda vegna slyss eða atvinnusjúkdóms fellur á tjónvald og bætur fást greiddar skv. skaðabótalögum úr hendi hans eða á grundvelli ábyrgðartryggingar.

Dagpeningar greiðast ekki, þegar um varanlega örorku eða ellihrumleik er að ræða.
Réttur til dagpeninga og annarra greiðslna úr sjóðnum fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnaðist.

Umsóknir og fylgiskjöl vegna dagpeninga

Allar umsóknir skulu ritaðar á þar til gerð eyðublöð sem sjóðstjórn lætur í té og skal þeim fylgja:
   1. Sjúkradagpeningavottorð frá lækni sem tilgreinir hvenær og hvers vegna viðkomandi verður óvinnufær.
   2. Vottorð vinnuveitanda um hvenær samningsbundnum launagreiðslum lýkur.
   3. Önnur gögn sem fram koma á umsóknareyðublaði.

Sjúkradagpeningar eru staðgreiðsluskattskyldir og af þeim er einnig greitt félagsgjald.
Umsóknir og fylgigögn þurfa að berast til Valdísar Þóru Gunnarsdóttur, umsjónarmanns Styrktar- og sjúkrasjóðs VM, Stórhöfða 25, 110 Reykjavík.

Fyrirvari um ábyrgð varðandi meðferð umsókna/gagna með netpósti.
Vinsamlega athugið að notkun netpósts er ekki örugg leið gagna og VM ábyrgist ekki öryggi trúnaðarupplýsinga sem eru sendar í gegnum netpóst.
Sé um viðkvæmar upplýsingar að ræða, er öruggast að koma með þær á skrifstofu félagsins í eigin persónu.

Sækja um