10.10.2018

Stöðvum brotastarfsemi á vinnumarkaði

yfirlýsing verkalýðshreyfingarinnar um þá mannfyrirlitningu og brotastarfsemi sem viðgengst á vinnumarkaði gagnvart erlendu launafólki og opinberuð var almenningi í Kveik í síðustu viku.

Stöðvum brotastarfsemi á vinnumarkaði

Í fréttaskýringarþættinum Kveik á RÚV 2. október 2018 var varpað ljósi á brotastarfsemi sem viðgengst á vinnumarkaði gagnvart erlendu launafólki. Þar voru sýnd dæmi um alvarlega meinsemd í íslensku samfélagi sem lýsir sér í stórfelldum launaþjófnaði, alvarlegum brotum gangvart öryggi og aðbúnaði erlendra starfsmanna, illri meðferð og framgöngu fyrirtækja sem þegar verst lætur verður ekki lýst nema sem vinnumansali.

Mikilvægt er að árétta að erlenda launafólkið er að leggja mikið til samfélagsins og sá hagvöxtur sem hér hefur verið síðustu misseri er að stórum hluta drifinn áfram af þeirra framlagi til verðmætasköpunar í íslensku samfélagi. Þessir félagar okkar eiga lög- og samningsbundinn rétt til að njóta kjara og annarra réttinda til jafns við aðra á vinnumarkaði. Það er skylda verkalýðshreyfingarinnar að sjá til þess að réttur þeirra sem annarra launamanna sér virtur.

Verkalýðshreyfingin hefur á undangengnum árum bent á þá öfugþróun sem verið hefur á íslenskum vinnumarkaði og varpað var ljósi á í Kveik. Og dæmin skipta ekki bara tugum eða hundruðum. Brotin snerta þúsundir erlends launafólks. Alþýðusambandið og aðildarfélög þess hafa brugðist við með því að stórefla upplýsingamiðlun og vinnustaðaeftirlit með það að markmiði að styðja þessa félaga okkar og aðstoða þá við að sækja rétt sinn. Þá hefur verkalýðshreyfingin beitt sér fyrir mikilvægum réttarbótum, nú síðast með löggjöf um keðjuábyrgð.

Sá árangur sem náðst hefur dugar hvergi nærri til. Það þarf að senda skýr skilaboð til fyrirtækja og samfélagsins alls um að brotastarfsemi á vinnumarkaði og misnotkun á erlendu launafólki verði að uppræta með öllum tiltækum ráðum. Það eru hagsmunir þessara félaga okkar. Það eru hagsmunir alls launafólks. Það eru hagsmunir heilbrigðs atvinnulífs og samfélagsins alls. Hér er ábyrgð stjórnvalda og Alþingis mikil.

  • Lögbinda verður hörð viðurlög og sektargreiðslur við launaþjófnaði og öðrum brotum gegn launafólki. Setja í lög keðjuábyrgð fyrir allan vinnumarkaðinn og stöðva kennitöluflakk. Tryggja verður að fyrirtæki geti aldrei hagnast á brotastarfsemi, heldur beri af henni mikinn fjárhagslegan skaða.
  • Samræma þarf og þétta vinnustaðaeftirlit út um allt land. Það kallar á samstarf allra þeirra aðila sem málið varðar: Vinnumálastofnunar, Vinnueftirlitsins, Ríkisskattstjóra, sveitarfélaganna og lögreglunnar, auk verkalýðshreyfingarinnar. Þar sem farið er í markvissar aðgerðir í ákveðnum atvinnugreinum og á ákveðnum svæðum og nýtt þau úrræði sem hver og einn aðila hefur. Þar sem málin eru unnin allt til enda, brot upplýst og þau stöðvuð. Hér bera samtök atvinnurekenda líka sína ábyrgð.
  • Tryggja verður að þeir einstaklingar sem brotið er á og vilja sækja rétt sinn njóti til þess stuðnings og hafi skjól, ekki aðeins verkalýðshreyfingarinnar heldur samfélagsins alls. Dæmin sýna að hér skortir mikið á.

Alþýðusambandið og aðildarsamtök þess skora á stjórnvöld og Alþingi að hefjast þegar handa í samstarfi við verkalýðshreyfinguna.

Upprætum launaþjófnað og brotastarfsemi á vinnumarkaði með öllum ráðum!

 Ef þú ert með ábendingu bendum við á eftirfarandi hlekki:

https://www.asi.is/stefna-asi/einn-rettur-ekkert-svindl/abending/

https://www.ekkertsvindl.is/#hafasamband

https://www.ekkertsvindl.is/english-polski

Należy powstrzymać łamanie prawa na rynku pracy

W programie telewizyjnym Kveik przedstawiono sytuację na rynku pracy, a szczególnie łamanie prawa w stosunku do pracowników z zagranicy. Przytoczono przykłady patologii w islandzkim społeczeństwie; poważnej kradzieży poborów, bardzo poważnych wykroczeń związanych z bezpieczeństwem i ochroną pracy, złego traktowania pracowników przez przedsiębiorstwa, co nawet można podciągnąć pod pewnego rodzaju handel ludźmi.

Bardzo ważnym jest przypomnienie, iż zagraniczni pracownicy wnoszą  wiele do społeczeństwa jak również to, że wzrost dóbr na Islandii w ostatnim okresie w dużej mierze jest ich zasługą poprzez pracę i szacunek do niej. To właśnie ci nasi członkowie mają prawo do korzystania z równości na rynku pracy oraz przepisów zagwarantowanych w umowach zbiorowych. Zadaniem i obowiązkiem związków zawodowych jest zapewnienie tego, aby przepisy i regulaminy wobec tej grupy pracowników były dotrzymane i przestrzegane.

Związki zawodowe w ostatnich latach wskazywały również na negatywny rozwój na islandzkim rynku pracy, pakazany w pragramie  Kveik. Można przytoczyć już nie dziesiątki ale setki przykładów na to. Łamanie prawa dotyczy tysięcy zagraniczynych pracowników. Zrzeszenie związków zawodowych i związki przynależne do niego, w celu wsparcia tych członków oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów związanych z prawami, zwiększyło przepływ informacji oraz kontrolę w zakładach pracy. Związki zawodowe  starają się również wprowadzić zmiany do przepisów mówiących o łańcuchowej odpowiedzialności podatkowej.

Uzyskane rezultaty niestety nie wystarczają. Należy wysłać do pracodawców i całego społeczeństwa jasną i wyraźną informację: łamanie prawa na rynku pracy oraz wykorzystywanie pracowników zagranicznych musi zastać wyeliminowane na wszystkie możliwe sposoby. Leży to w interesie naszych członków i wszystkich ludzi pracy, jak również w interesie zdrowego społeczeństwa i ogólnego rynku pracy. Wielką  odpowiedzialność za to ponosi również rząd i parlament.

  • Należy przygotować wyraźne przepisy i kary pieniężne za kradzież poborów oraz innych wykroczeń przeciwko pracownikom. Należy sporządzić przepisy związane z łańcuchową odpowiedzialnością podatkową i powiedzieć „nie“ dla ciągłych zmian w rejestrze przedsiębiorstw i zakładów pracy. Należy zapewnić to, aby pracodawcy nigdy nie mogli zyskać na łamaniu prawa pracowniczego, a wręcz przeciwnie, aby na tym bardzo tracili finansowo.
  • Należy skoordynować i rozszerzyć kontrolę pracy na terenie całego kraju. Sposobem na to będzie współpraca następujących jednostek, których to dotyczy: biuro pracy, kontrola pracy, urząd skarbowy, pracownicy gmin i policja wraz ze związkami zawodowymi. Prowadzone będą ukierunkowane działania na różnych terenach i w różnorodnych zakładach pracy w celu wyłapania wszystkich niedokładności i wstrzymania łamanie przepisów. Każda sprawa zostanie zakończona, a osoby odpowiedzialne pociągnięte do odpowiedzialności tak jak i zrzeszenie pracodawców.
  • Należy zapewnić to, aby ci w stosunku do których złamane zostało prawo otrzymali stosowną pomoc i wsparcie, nie tylko ze strony związków zawodowych, również od całego społeczeństwa. Mamy przykłady na braki w tym temacie.

Zrzeszenie związków zawodowych i związki należące do niego występuje z żądaniem współpracy do rządu i parlamentu.

Zlikwidujmy w każdy możliwy sposób łamanie przepisów na rynku pracy oraz kradzież poborów! 

W przypadku wskazówek i uwag, informacje na powyższy temat znajdują się na stronach:

https://www.asi.is/stefna-asi/einn-rettur-ekkert-svindl/abending/

https://www.ekkertsvindl.is/#hafasamband

https://www.ekkertsvindl.is/english-polski

Stop work-related crime

Recently the news commentary programme Kveikur presented its investigation into work-related crimes with respect to foreign workers. It showed examples of a serious canker in Icelandic society, which is large scale wage theft, serious violations of the safety and working conditions of foreign workers, ill treatment and conduct by companies that can only, in the worst cases, be described as human trafficking within the labour market.

It is important to point out that foreign workers are important contributors to society and that the economic growth we have enjoyed in the past few years is largely driven by their economic contribution. These comrades of ours have a legal and contractual right to enjoy equal terms and other rights as others in the labour market. It is the duty of the trade union movement to make sure that their rights are respected just like those of any other.

The labour movement has in recent years pointed to the harmful development taking place in the Icelandic labour market, which the Kveikur programme revealed. The cases are not just in the tens or hundreds. The violations concern thousands of foreign workers. The Icelandic Confederation of Labour (ASI) and its member organisations have countered this development by redoubling their efforts to provide information and perform workplace inspections in order to support these comrades of ours and assist them in claiming their rights. Furthermore, the labour movement fought to have legislation put in place, the most recent being a new act on chain/subcontracting liability.

The success achieved is not nearly enough. We need to send out a clear message to companies and society as a whole that social dumping, work-related crimes  and abuse of foreign employees must be rooted out by all available means. It is in the interest of those comrades of ours. It is the interest of all workers. It is the interest of healthy industries and society as a whole. The responsibility of the authorities and parliament is great.

  • Stringent sanctions and fines must be put into law for stealing wages and any other violations of workers. We need legislation on chain/subcontractor liability for the labour market as a whole and an end must be put to Bankruptcy fraud. It must be insured that companies can never benefit from social dumping and work-related crimes and that they will suffer great financial damage from it.
  • We call for a coordinated and tighter network of workplace inspections across the country. This calls for cooperation of all those concerned: the Directorate of Labour, the Administration of Occupational Safety and Health, the Director of Internal Revenue, the municipalities and police as well as the labour movement. Where these take concrete targeted action within specific industries and in specific areas using all measures available to each. Where each case is investigated to the end, violations identified and stopped. Employer associations also bear a responsibility in this respect.
  • Individuals who have suffered violations and want to claim their right must be provided with support and shelter, not just from the labour movement but society as a whole. The examples we have been shown demonstrate that this is of utmost importance.

The Icelandic Confederation of Labour (ASI) and its member organisations challenge the authorities and parliament immediately to take up arms with the labour movement.

Let us stop wage theft and violations in the labour market by any means! 

If you have a tip, we refer to the following links:

https://www.asi.is/stefna-asi/einn-rettur-ekkert-svindl/abending/

https://www.ekkertsvindl.is/#hafasamband

https://www.ekkertsvindl.is/english-polski